Your browser does not support JavaScript!

 

    

 

10702五專(寒假)轉學考

                      

轉學考

107學年度第2學期 五專(寒假)轉學考

 

重要日程     

 ◎注意事項

 ◎招生科別、年級、名額及科組對照表

 簡章下載

 ◎主辦學校:臺北城市科技大學

        (02)2892-7154轉1100~1103